เลือกหน้า

ABOUT US

Company History

บริษัท Little Dome ได้เล็งเห็นถึงปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นกับประชาชนโลกทุกคนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และด้วยปัจจัยในด้านต่าง ๆ ที่ทำให้ผู้คนเหล่านั้นไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการรักษาได้ทั้งหมด หรือไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี วิธีการ กระบวนการ ทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นได้ดีเท่าที่ควร 

จากที่กล่าวมาทั้งหมด เราจึงได้นำมาเป็นแนวทางและก่อตั้งบริษัท Little Deome ขึ้นมา ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า  “Teachnology For Life” เทคโนโลยี เพื่อชีวิตที่ดี โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการพัฒนาเทคโนโลยีทางสุขภาพ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพ ที่มีคุณภาพ เพื่อให้ทุก ๆ คน บนโลกสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ทันต่อความต้องการ 

ทั้งนี้เราจะพยายามให้มากที่สุดที่จะสร้างสรรค์และมอบสิ่งดี ๆ ให้กับทุกคน ดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับผู้ที่เลือกใช้สินค้าหรือบริการของบริษัทของเรา

Previous
Next

Import - Export

Research - Development

Consultation - Planning

Little Dome

Technology For Life
Adress : LITTLE DOME CO., LTD. Pathum Thani, Thailand