เลือกหน้า

ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตัวเอง

(COVID-19 Antigen Test Self-Test Kits)

ขั้นตอนการใช้งานชุดตรวจ และการอ่านผล

วิดีโอสาธิตการใช้งาน

Little Dome

Technology For Life
Adress : LITTLE DOME CO., LTD. Pathum Thani, Thailand